• Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

  Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016

  Οι προπτυχιακοί φοιτητές του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας ,που επιθυμούν να τους χορηγηθεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα για το Ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 να υποβάλουν στην φοιτητική μέριμνα του ΤΕΙ στην Κοζάνη και στις κατά τόπους Γραμματείες των Τμημάτων σε Καστοριά ,Φλώρινα ,Γρεβενά και Πτολεμαΐδα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (Χορηγείται από την υπηρεσία). Υπογεγραμμένη από τον δικαιούχο. Σε περίπτωση, που οι γονείς του φοιτητή/α είναι σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι ,δικαιούχος του επιδόματος είναι ο γονέας τον οποίο βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής/α και  προκύπτει από τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικονομικού έτους για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος. Κατ’ εξαίρεση δικαιούχος είναι ο ίδιος ο φοιτητής/α,εφόσον : Α) Δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος γονέα του ( παρ. 3.άρθρο 10.Ν. 3220/2004). Β) Είναι ορφανός από τους δύο γονείς ή οι γονείς είναι κάτοικοι εξωτερικού ή της Κύπρου.
  2. Φόρμα Στοιχείων Δικαιούχου
  3. Εξουσιοδότηση , η οποία θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής, σε περίπτωση που ο δικαιούχος είναι ο γονέας.
  4. Πιστοποιητικό , το οποίο χορηγείται από τη γραμματεία του κάθε τμήματος.
  5. Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος φορολογικό έτους 2015. Αν κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει παραλειφθεί το εκκαθαριστικό σημείωμα τότε υποβάλλεται η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ιδίου οικονομικού έτους(Ε1). Σε περίπτωση που ο δικαιούχος δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης τότε θα υπογράψει απαραίτητα υπεύθυνη δήλωση όπου θα δηλώνει ότι το οικονομικό έτος 2015 δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση επειδή δεν είναι υπόχρεος φορολογικής δήλωσης. Το όριο του εισοδήματος είναι 30.000 ευρώ (φορολογητέο πραγματικό ή τεκμαρτό) και για κάθε επόμενο προστατευόμενο τέκνο αυξάνεται κατά 3000 ευρώ. Τα ποσά από επίδομα ενεργείας και άλλα αυτοτελή φορολογούμενα ποσά προστίθενται. Οι Κύπριοι φοιτητές/ες υποβάλλουν βεβαίωση προσόδων και έχουν όριο για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος το ποσό των 30.000 ευρώ ανεξαρτήτως προστατευόμενων τέκνων.
  6. Αντίγραφο τελευταίας δήλωσης περιουσιακής κατάστασης (Ε9) όλων των μελών της οικογένειας. Αν κάποιο από τα ακίνητα βρίσκεται σε περιοχή κάτω των 3.000 κατοίκων προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από το δήμο. Το άθροισμα των τετραγωνικών των κατοικιών του φοιτητή και των γονιών του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 200τ.μ. με εξαίρεση τις κατοικίες που βρίσκονται σε δήμους κάτω των 3.000 κατοίκων. Επίσης δεν λαμβάνονται υπόψη κατοικίες χαρακτηρισμένες ως ημιτελείς και κατοικίες με εμπράγματο δικαίωμα την υψηλή κυριότητα. Οι Κύπριοι φοιτητές/ες για τα ακίνητα που έχουν στην κατοχή τους οι γονείς ή οι φοιτητές στην Κύπρο ,θα πρέπει να προσκομίζονται βεβαιώσεις από τον Δήμο μόνιμης διαμονής των γονέων, καθώς και υπεύθυνη δήλωση εάν υπάρχουν ακίνητα (κατοικίες) και σε άλλη πόλη της Κύπρου.
  7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης του δικαιούχου.
  8. Βεβαίωση Μόνιμης Κατοικίας του φοιτητή/ας (Πρωτότυπο).
  9. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του δικαιούχου (Αν κάνουν Ε9 τα τέκνα ή Αν δεν κάνουν Ε9 τα τέκνα) , όπου θα αναφέρει ότι α) περί μη είσπραξης του στεγαστικού επιδόματος για το ίδιο έτος άλλη φορά και β) ότι όλα τα στοιχεία που προσκομίζει είναι αληθή και ακριβή.
  10. Μισθωτήριο Συμβόλαιο κατοικίας, που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε άλλη πόλη από την κύρια κατοικία του φοιτητή /ας στην οποία πόλη οι γονεις του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Ως μίσθωση θεωρείται και η διαμονή σε ξενοδοχείο ή πανσιόν με την προϋπόθεση ότι θα προσκομίσει βεβαίωση τουλάχιστον δίμηνης διαμονής και απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ίδιο διάστημα. Δε θεωρείται μίσθωση η διαμονή σε φοιτητική εστία ή οικοτροφείο. Στο μισθωτήριο συμβόλαιο συμβαλλόμενος μπορεί να είναι ο γονέας του φοιτητή/α ή ο ίδιος ο φοιτητής/α.
  11. ΙΒΑΝ Λογαριασμού Ελληνικής Τράπεζας του δικαιούχου. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου όπου αναγράφεται ο λογαριασμός και το όνομα του δικαιούχου.
  12. Δεν δικαιούνται το στεγαστικό επίδομα ,όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ανεξάρτητα του τρόπου εισαγωγής στο τμήμα.

   

   

   

 LogoTEITransmov

webmail


    Webmail

   teionlineΤΕΙ OnLine

   eclass  e-Class

 logo

      Φοιτητική Ταυτότητα

Φοιτητική Ταυτότητα